Rotterdam, 26 februari 2024 – In Nederland wordt gewerkt aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken, Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Meer dan 1.500 kilometer aan dijken wordt in de komende 30 jaar versterkt waarbij de ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie hoog zijn. Om deze uitdaging aan te kunnen zullen marktpartijen en waterschappen op dit gebied moeten samenwerken. Project Sterke Lekdijk maakte het mogelijk de Mixed-In-Place (MIP) freesmethode te onderzoeken. Van Oord en HITEC Road zijn voor de verdere ontwikkeling van deze MIP freesmethode, een techniek om dijken in bebouwde gebieden op een efficiënte en duurzame manier te versterken, een samenwerking aangegaan.

In tegenstelling tot gebruikelijke methodes voor dijkversterkingen maakt de MIP-freesmethode het mogelijk een dijk te versterken zonder deze uit te breiden. Een goede oplossing voor een land waarin ruimte schaars is en bijvoorbeeld woningen, boerderijen en historische gebouwen dicht tegen de dijken liggen.

De methode

De MIP-freesmethode is een techniek waarbij er een freesmachine wordt ingezet om een wand te creëren in de dijk, tot op een diepte van 15 meter onder de oppervlakte. Deze wand bestaat uit een mengsel van bestaande grond en bindmiddel, zoals cement en water. Deze wand versterkt de dijk op twee manieren. Ten eerste voorkomt de wand zogenaamde piping, dat wil zeggen dat er kanaaltjes onder de dijk worden gevormd, die mogelijk zanddeeltjes meenemen en daardoor de dijk verzwakken. Ten tweede zorgt de wand voor stabilisatie van de grond, wat verschuiving of verzakking van de dijk voorkomt. Doordat de bestaande ondergrond in de wand verwerkt wordt, is deze methode efficiënter en duurzamer dan veel andere bestaande technieken, zoals het installeren van stalen damwanden.

Sterke Lekdijk

De samenwerking tussen Van Oord en HITEC Road is tot stand gekomen in het kader van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk, een van de projecten van het HWBP. Het programma Sterke Lekdijk is opgedeeld in 7 deeltrajecten die de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterken. Dijkversterking is kostbaar en heeft grote impact op de omgeving, vandaar dat innovatie nodig is om het te kunnen realiseren. Sterke Lekdijk is een broedplaats voor innovaties. Zo heeft het waterschap De Stichtse Rijnlanden gekozen voor de vernieuwende aanbestedingsvorm ‘Innovatiepartnerschap’. In de eerste fase van het project heeft het waterschap met drie Innovatiepartners – Van Oord, Mourik Infra en Lekensemble onderzocht welke innovaties het beste toegepast kunnen worden en op grote schaal kunnen worden doorontwikkeld. De MIP-freesmethode is hier één van. Doordat Sterke Lekdijk uit op elkaar volgende deelprojecten bestaat, is de kans groter dat een innovatie de eindstreep haalt.

De samenwerking

Het innovatieteam van de MIP-freesmethode stelde voor project Sterke Lekdijk een ontwikkelplan op. Het waterschap gaf groen licht voor de doorontwikkeling van de MIP-techniek voor het dijktraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Inmiddels is er op basis van laboratoriumtesten, bureaustudies en een pilot in Duitsland in kaart gebracht hoe en wat er straks onderzocht moet worden tijdens een maakbaarheidsproef in het voorjaar van 2024 nabij de Lekdijk. Bij deze samenwerking is Van Oord verantwoordelijk voor het management bij dit ontwikkeltraject en brengt het als maritieme aannemer kennis en ervaring mee op het gebied van dijkerversterkingen. HITEC Road is als specialist in grondstabilisatie verantwoordelijk voor de productkennis en het materieel, waaronder de freesmachine. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat deze methode in de toekomst ook bij andere dijkversterkingen in Nederland kan worden gebruikt. Daarnaast wil het innovatiepartnerschap transparantie tot stand brengen omtrent de techniek, zodat de hele markt met de innovatie kan werken. Alleen als we de handen ineenslaan en durven te vernieuwen kunnen innovaties vanuit de markt op grote schaal worden uitgerold. Dankzij de samenwerking tussen marktpartijen, het waterschap en het HWBP is een innovatie als deze mogelijk.